top of page
Forest Lake

algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van healthymove.

Artikel 1. INSCHRIJVING

Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van HealthyMove

  • –  zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van het inschrijfformulier, of

  • –  wanneer ze eenduidig per telefoon of e-mail te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een voedings- & leefstijlanalyse of plan van aanpak/coachtraject .

Door het ondertekenen van de offerte, het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben

Artikel 2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

In het geval er bij deelname aan een programma, zoals bij een leefstijlanalyse, een gratis en vrijblijvende telefonische intake vooraf gaat aan deelname, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/kennismakingsgesprek. Het staat HealthyMove vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de groepstraining of activiteit.

Artikel 3. BETALINGSVOORWAARDEN

Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen / 10 werkdagen te worden voldaan. Hiervoor worden geen administratiekosten gerekend. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat HealthyMove dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de betaling verlaat is. Bij creditering zal HealthyMove de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

Artikel 4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend.

  1. Binnen de eerste 14 dagen / 10 werkdagen na inschrijving heeft u bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw annulering.

  2. Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelden en 2 weken voor de start van het programma wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

  3. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.

  4. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

  5. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan HealthyMove), wordt slechts €100 administratiekosten gerekend. Dit bedrag is te voldoen door degene die annuleert. De voorgedragen kandidaat ontvangt een nieuwe factuur en dient het volledige bedrag voor deelname aan de betreffende activiteit voor aanvang te voldoen.

 

Artikel 5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma of activiteit, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van HealhyMove en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

Artikel 6. AFGELASTEN TRAININGEN, PROGRAMMA’S & ACTIVITEITEN

HealthyMove heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen of activiteiten, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of activiteit te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een activiteit vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. HealthyMove vergoedt maximaal het reeds betaalde bedrag voor de geannuleerde training of activiteit.

Artikel 7. AFZEGGEN/AFBELLEN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN

Individuele afspraken kunnen tot maximaal 24 uur tevoren kosteloos worden afgezegd, telefonisch of per Whatsapp. Indien de individuele sessie korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

 
Artikel 8. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN

Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting of vereniging, of andere groep mensen een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt. In deze offerte worden de volgende punten beschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden de algemene voorwaarden aanvaard. Alle genoemde algemene voorwaarden gelden ook voor deze opdrachten.

 

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

HealthyMove verplicht zich de trainingen, coachtrajecten en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. HealthyMove aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van HealthyMove. De eventuele aansprakelijkheid van HealthyMove is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan HealthyMove voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is HealthyMove aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

 

Artikel 10. KLACHTENREGELEMENT

 

Artikel 11. COPYRIGHT EN RECHTEN

Alle materialen, teksten, audio-instructies en cursusmaterialen die worden verstrekt tijdens trainingen, cursussen, coachings of die te vinden zijn op de website, blog of in de nieuwsbrieven van HealthyMove (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Mila Dekker / HealthyMove en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.HealthyMove.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door derden.

 

bottom of page